Lag 82 – Parkering

Foran lavblokkene er det tre parkeringsplasser. Disse skal benyttes av andelseierne i Romolslia 58 til 82.

Vi holder på å innhente anbud for oppmaling av parkeringsplasser.

VEDTATT ÅRSMØTE 2020

Utdrag fra husordensreglene:

4.2 Påbud om lagring og parkering på fellesområder
Det er ikke tillatt å lagre eiendeler eller å hensette båter, tilhengere eller campingvogner på
fellesområder utenfor bygninger og på felles parkeringsplasser uten først å innhente skriftlig
tillatelse fra driftsavdelingen eller hovedstyret.

Det er forbudt å parkere uregistrerte biler, bilvrak eller andre kjøretøy som kjøpes/erverves med
formålet å demontere eller å plukke deler fra. Dette gjelder både i tildelte garasjer, egne carporter, på felles parkeringsplasser eller andre fellesareal i borettslaget.

Registrerte kjøretøy skal parkeres på merkede parkeringsplasser i borettslaget. Garasjer og
car-porter skal kun benyttes til parkering av eget kjøretøy, og ikke til lagring av møbler/utstyr,
ved, båter, eller lignende.

Hver andelseier tillates å parkere inntil 2 kjøretøy på borettslagets eiendom, inklusiv kjøretøy
som parkeres i egen car-port eller tildelt garasje. Kjøretøy 2 parkeres på anvist plass ved bolig
eller på parkeringsplass i eget enhetslag
. Ytterligere parkering må det søkes om, til det aktuelle
enhetsstyre.

Borettslagets parkeringsplasser er ikke dimensjonert for kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.
Det er således ikke tillatt å parkere større kjøretøy på disse parkerings-plassene. Et mindre
antall større kjøretøy kan tillates å parkere på oppstillingsplass ved rundkjøringen utenfor
Storflata 1, kun etter skriftlig søknad og godkjenning fra borettslagets styre.

På grunn av fri ferdsel for offentlig transport og utrykningskjøretøy, er det totalforbud mot
parkering utenfor høyblokkene i Storflata med unntak for merket handikapparkering og
korttidsparkering. Feilparkerte kjøretøy bøtelegges/fjernes i henhold til oppsatte skilt, uten
nærmere varsel.

Dersom person som har feilparkert på felles områder eller felles parkeringsplass er kjent, skal
enhetsstyret eller driftsavdelingen/vaktmester kontakte vedkommende.

Dersom personen som har feilparkert ikke kan oppspores, skal kjøretøyet merkes med godkjent
advarsel (klistrelapp). Etter ca. 1 uke har driftsavdelingen fullmakt til å fjerne ulovlig plasserte
gjenstander eller feilparkerte kjøretøy. Alle utgifter i forbindelse med fjerning/borttauing skal
dekkes av personen som har feilparkert.